Usługi

OldBooksUsługi

Główną dziedziną naszej specjalizacji jest prawo karne, prawo cywilne, gospodarcze, rodzinne i prawo spadkowe. Prowadzimy sprawy cywilne, rodzinne, spadkowe oraz z zakresu prawa wykroczeniowego oraz sprawy gospodarcze, handlowe i ubezpieczeniowe. 

Sprawy cywilne: 

 • Sporządzanie, przygotowywanie, opiniowanie umów cywilno - prawnych 
 • Prowadzenie windykacji należności 
 • Prowadzenie spraw o zapłatę 
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego o wydanie nieruchomości 
 • Ustanowienie, zniesienie służebności 
 • Zniesienie współwłasności 
 • Roszczenia związane z najmem, dzierżawą 
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów w tym umów o roboty budowlane, umów zlecenia, umów o świadczenie usług

Sprawy rodzinne, spadkowe:

 • Rozwód
 • Separacja
 • Zniesienie współwłasności majątkowej
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa
 • Ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • Rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Sprawy o zachowek
 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Testamenty
 • Wydziedziczenie

Sprawy karne i wykroczeniowe: 

 • Obrona w postępowaniu przygotowawczym w sprawach o przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa karno-skarbowe i wykroczenia karno-skarbowe 
 • Reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę, policję, urząd celny i inne 
 • Obrona w postępowaniu odwoławczym 
 • Pomoc dotycząca posiedzeń w sprawie zastosowania środków zapobiegawczych (aresztowania, zakazu opuszczania kraju, zbliżania się, zakazu kontaktowania się) 
 • Sporządzanie apelacji, kasacji, zażaleń, pism procesowych 
 • Reprezentacja w postępowaniu wykonawczym w sprawach karnych (odroczenie wykonania kary, zawieszenia w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie), w sprawach o wydanie wyroku łącznego oraz w sprawach o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego 
 • Obrona w sprawach w postępowaniu dla nieletnich

Sprawy z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych: 

 • Sprawy o wynagrodzenie o pracę w tym godziny nadliczbowe 
 • Sprawy z zakresu zakazu konkurencji 
 • Roszczenie odszkodowawcze za niezgodne z prawem bądź nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę 
 • Zwolnienia dyscyplinarne 
 • Dochodzenie odpraw 
 • Odszkodowanie za mobbing 
 • Sprawy o renty, przyznanie renty, emerytury, świadczeń z tytułu macierzyństwa, świadczeń chorobowych